Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden HUS’L

1. RECHTEN EN PLICHTEN

1.1. De hond wordt op de afgesproken dag(en) en tijd opgehaald en thuisgebracht .

1.2. HUS’L gaat gemiddeld een uur met de hond wandelen . In geval van calamiteiten of andere (weers}omstandheden, zal de duur van de wandeling naar eigen inzicht worden aangepast. Dit zal altijd gemeld worden aan de eigenaar.

1.3. HUS’L Is niet aan te merken als eigenaar van de hond, HUS’L Is, door ondertekening van de overeenkomst., gemachtigd om de hond uit te laten.

1.4  Steutels van het huis van eigenaar worden :zorgvuldig bewaard en alleen gelabeld met de naam van de hond . Sleutels worden niet voor een ander doeleind gebruikt dan voor het halen en brengen van de hond. Sleutels worden geretourneerd indien langer dan een ½ jaar geen gebruik gemaakt wordt van de uitlaatservice, tenzij eigenaar verzoekt om sleutels te behouden.

1.5. HUS’L behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond gedrag ontwikkeld die niet acceptabel is bij het uitlaten in groepsverband. Na overleg met eigena(a)r(en en bij geen verbetering van het gedrag van de hond kan tot weigering overgegaan worden.

1.6.  HUS’L heeft het recht honden uit te sluiten ná herhaaldelijk onacceptabel gedrag. Na overleg met eigena(a)r(en en bij geen verbetering van het gedrag van de hond kan tot weigering overgegaan worden.

1.7.  HUS’L behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond een gevaar op kan leveren voor derden of andere honden.

1.8.  Bij noodzakelijke medische zorg bij de hond wordt, na telefonische contact met de eigenaar, de dierenarts ingeschakeld. De kosten zijn voor de eigenaar. Hierbij staat het belang van de hond voorop en wordt er afgegaan op de expertise van de dierenarts.

1.9.  HUS’L zorgt voor veilig en geventileerd vervoer voor de hond.

1.10  HUS’L zorgt voor een veilige en verantwoorde wandeling.

1.11  Puppy’s mogen mee vanaf de leeftijd vanaf 6maanden na de juiste inentingen.

1.12. Loopse teven mogen niet met de groepswandelingen mee. Zolang de teef loops is, kan er voor een individuele wandeling gekozen worden. Deze duurt max 30 minuten.

1.13  HUS’L behoudt zich het recht voor om het uitlaten tijdelijk niet uit te voeren in geval van overmacht, weersomstandigheden, familieomstandigheden of ziekte/arbeidsongeschiktheid van HUS’l.

1.14  HUS’L behoudt zich het recht voor de hond{en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft. 

2.  RECHTEN EN PLICHTEN EIGENAAR HOND(EN)

2.1.  De eigenaar draagt er zorg voor dat de hond(en) tijdig de juiste vaccinaties (cocktail en kennelhoest) heeft ontvangen en blijft ontvangen zolang de hond meegaat.

2.2   De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.

2.3.  De eigenaar dient over een W.A. verzekering te beschikken waarin de hond(en) zijn opgenomen.

2.3.1 Bij schade aan materiële zaken van HUS'L en/of derden wordt deze schade getaxeerd en verhaalt op deze W.A. verzekering. 

2.4.  De eigenaar dient er zorg voor te dragen dat HUS’L toegang heeft tot de plaats waar de hond(en) zich bevinden.

2.5.  De eigenaar accepteert dat de hond(en) na de wandeling wel eens vies of nat kan zijn. HUS’Lzorgt ervoor dat de hond(en) zo droog en schoon mogelijk thuis zijn afgezet.

2.6   De hond(en) moeten een degelijke en diervriendelijke halsband/ tuigje dragen. Wij maken geen (individuele) wandelingen met slipkettingen of andere correctie/hulpmiddelen.

2.7.  De eigenaar van de hond{en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.

2.8.  De hond moet sociaal in de omgang zijn naar mens en hond.

3 .  AANSPRAKELIJKHEID

3.1.  HUS’L is nooit aansprakelijk als een dier komt te overlijden.

3.2.  HUS’L is nooit aansprakelijk als een dier ziek wordt..

3.3.  HUS’l is niet aansprakelijk voor schade wanneer zij de overeenkomst niet uit kan voeren op grond  van een niet te voorziene.omstandigheid zoals overmacht, weersomstandigheden, famlieomstandigheden, ziekte/arbeidsongeschiktheid van HUS’L.

3.4.  De aansprakelijkheid van HUS’L is In leder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

3.5.  Indien HUS’L aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de eigenaar lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen  {uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding ten allen tijde beperkt tot het  totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.

3.6.  HUS’L is niet aansprakelïjk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van HUS’L.

3. 7.  Elke aansprakelijkheid voor besmetting, ziek, letsel en ongevallen ( die voortkomen anders dan door nalatigheid van HUS’L) of overlijden van de hond tijdens het uitlaten, of met een oorsprong die terug te leiden is op het moment van uitlaten, wordt afgewezen.

3.8.  Kosten van medische zorg, verricht aan een andere dan uw eigen hond, worden op U verhaald Indien uw hond deze schade heeft veroorzaakt. Als niet duidelijk is welke hond de veroorzaker Is, worden de kosten tussen de eigenaren verdeeld.

3.9.  HUS’L is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de eigenaar.

3.10. HUS’L aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan uw woning of inboedel t.g.v. vieze of natte honden.

4. BETALINGENEN AFSPRAKEN4.1.  

4.1.  Voor 1 januari ieder jaar geeft HUS’L de vakantiedata door (in totaal 6 weken per jaar).

4.2.  Indien niet 24 uur voor aanvang van de wandeling is afgemeld, behoudt HUS'L zich het recht voor om de waarde van de wandeling door te berekenen.

4.3.  In geval van ziekte of overlijden van de hond vindt verrekening van de vooraf betaalde wandelingen plaats.

4.4.  Betaling van de wandelkaarten dient voor de eerste wandeling voldaan te zijn. Betaling kan per tikkie of per bankoverschrijving.

 

Algemene Leveringsvoorwaarden Honden Uitlaat Service Leerdam (HUS’L) 23 juli 2021

Volg ons

Contact

Honden Uitlaatservice Leerdam
Pr. Bernhardstraat 3
4141 CW. Leerdam

M
06- 823 961 08
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Copyright 2022 HUS Leerdam |

webdesign: Creadiva Creative Solutionz